NAŠA POLITIKA KVALITY

class="img-responsive

Spokojnosť zákazníkov

Chceme byť vybraným partnerom pre našich zákazníkov tým, že ponúkame výrobky presvedčivej kvality a navrhujeme riešenia na mieru. Len ponukou výrobkov a služieb, ktoré spĺňajú skutočné potreby našich zákazníkov, môžeme dosiahnuť náš cieľ, ktorým je dlhodobá spokojnosť zákazníkov a obchodné vzťahy.

Životné prostredie a udržateľnosť

Ochrana životného prostredia a klímy s cieľom zachovať neporušené životné prostredie je pre nás dôležitá. Zachovávame a chránime naše okolie prostredníctvom ekologicky uvedomelého používania a zodpovedného zaobchádzania so zdrojmi v našich pracovných procesoch.

Dodržiavanie predpisov

Naše výrobky by mali dlhodobo spĺňať požiadavky a očakávania našich zákazníkov. Všetky výrobné procesy zodpovedajú súčasnému stavu techniky a podliehajú dodržiavaniu rôznych noriem a špecifikácií.

Zamestnanci

Zamestnancov považujeme za dôležitú súčasť našej spoločnosti; významne prispievajú k úspechu našej spoločnosti. Prostredníctvom cielených školení a priebežného ďalšieho vzdelávania sa neustále zvyšujú ich kompetencie a zručnosti, čím sa zvyšuje motivácia našich zamestnancov aj ich pracovný výkon.

Neustále zlepšovanie

Opatrenia na zvýšenie kvality a optimalizáciu pracovných procesov sa určujú prostredníctvom procesov neustáleho zlepšovania. Všetky procesy sa neustále prehodnocujú a analyzujú sa chyby, definujú sa nápravné opatrenia a kontroluje sa ich účinnosť s cieľom dosiahnuť neustály ďalší rozvoj systému riadenia.

Záväzok vedenia

Vedenie zabezpečuje, aby manažérstvo kvality mohlo dosiahnuť zamýšľané výsledky, a poskytuje na to potrebné zdroje. Nežiaducim účinkom sa v čo najväčšej miere predchádza alebo sa minimalizujú. Zabezpečuje sa plnenie všetkých právnych požiadaviek, ku ktorým sa spoločnosť zaviazala. Plánujú sa opatrenia na riešenie príležitostí a rizík, monitoruje sa ich realizácia a sú integrované do podnikových procesov.